หลักสูตร 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคมาตรฐาน 5ส

จากประสบการณ์ทำ 5 ส มา 30 กว่าปี เป็นประธานกิจกรรม 5 ส เป็นปีที่สี่ ทำงานด้านฝึกอบรมพนักงานในบริษัทมากกว่าพันกว่าคน ผมพร้อมจะนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบง่ายๆ สื่อด้วยภาพ ตัวอย่างสถานที่จริง เพื่อให้เกิดไอเดียในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข…ให้สอดคล้องกับ กิจกรรม 5 ส สไลด์อบรมมากว่า 300 สไลด์ เสมือนไปเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ ที่ทำ 5 ส.

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่

องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ(สร้างมาตรฐาน) และสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกด้านต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน 

      การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. 

และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย 

ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น 

และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท 

ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต  

 ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน

 หัวข้อการสัมมนา 

       ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน

       แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

         – อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และ ลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด

       เหตุผลและประโยชน์ในการดำเนินการ 5 ส

       หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินการ อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

                 S1 : SEIRI : สะสาง : ส1 (Clearing Up)

                 S2 : SEITON : สะดวก : ส2 (Organizing)

                 S3 : SEISO : สะอาด : ส3 (Cleaning

                 S4 : SEIKETSU : สร้างมาตรฐาน : ส4 (Standardizing)

                 S5 : SHITSUKE : สร้างนิสัย : ส5 Training & Discipline)

        5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

            –  อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต              

            –  การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน

            –  เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

            –  ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส

            –  การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล

       ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส
           1. ประกาศให้เป็นนโยบายของหน่วยงาน
           2. ให้การศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
           3. จัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส 
          4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนร่วมกัน 
          5. จัดแบ่งโซนและเขตและทำผังพื้นที่รับผิดชอบ 
          6. ถ่ายภาพ ก่อนทำกิจกรรม 
          7. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งหัวข้อในการปรับปรุง 
         8. ตรวจผล ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข 
         9. ตั้งมาตรฐาน 5 ส 10. มีการตรวจเช็คพื้นที่ โดยผู้บริหารอยู่เสมอ 
        11. ถ่ายรูป หลังทำกิจกรรม
        12. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
         13. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
         14. การวัดผล

       การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

           – อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส

          – การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส

          – การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส

          – การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

       เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

          – บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

          – หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ

          – หลักการให้คะแนน และแนวทางการสรุปผลคะแนน 

          – การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำบอร์ดกิจกรรม 5 ส  ,การแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมประจำเดือน

      – แบบฟอร์มการทำกิจกรรม ที่ผ่านการดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้ว 

          – นำตัวอย่างแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ในแต่ละ ส.  ( 25 แบบฟอร์ม ) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทันที

  • Work shop ระดมสมอง แก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ( ภาพที่ไม่สอดคล้องกับระบบในองค์กรของท่าน)

       –   บทสรุปของการนำระบบ 5 ส ไปประยุกต์ใช้

            เหมาะกับ : สถานประกอบการที่กำลังเริ่มใหม่ หรือดำเนินการแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เราจะทำอย่างไร ? 

     ประสบการณ์ตรง ทำ กิจกรรม 5 ส มาร่วม 30 ปี ตั้งแต่ รากหญ้า จนเป็นผู้บริหารและเป็นประธาน 5 ส. ผ่านเรียนรู้จากท่านอาจารย์หลายท่าน หลายสถาบัน ปัจจุบันเป็นประธาน 5 ส ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต 4 ปี …

      

การอบรม     :    ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / คณะกรรมการ 5 ส ,จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

 ระยะเวลาอบรม 1 วัน       ( 09.00 น – 16.00 น. )

 เอกสารในการอบรม เนื้อหาอัดแน่นด้วยข้อมูล มีตัวอย่าง ภาพประกอบ ง่ายต่อการนำไปใช้ ปรับปรุงแก้ไขตามสถานประกอบการ

แนวพ็อกเกตบู๊ก หนากว่า 200 หน้า   และแบบฟอร์มการทำกิจกรรม 5 ส ต่างๆ  มากมาย ตัวอย่างนโยบาย 5ส  โครงสร้าง 5 ส  การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  หลักมาตรฐาน 5 ส

สุดคุ้ม…รายระเอียดพร้อมภาพประกอบง่ายต่อการเข้าใจ นำไปเป็นไอเดียปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมของท่านได้ 

ค่าเอกสารประกอบการอบรมต่อคนก็เกือบ ร้อยบาทแล้ว ทำมาให้อ่าน และทำได้จริง พร้อมตัวอย่างภาพประกอบ เข้าใจง่าย แบบฟอร์มพร้อมใช้ได้จริง พิเศษสุดรางวัลในการอบรม ถามตอบ มากมาย ร่วม พันบาท ครับ ตุ๊กตา ของใช้ น่ารักๆ  รอคุณอยู่