หลักสูตร 5 ส.สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

หลักสูตร 5 ส สู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน


ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น สิ่งที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ 
คือการทำให้องค์กรใช้ศักยภาพที่องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้ 
อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆให้ 
เหมาะสมโดยการบูรณาการปัจจัยต่างๆซึ่งมีหลากหลายแนวทางเข้าด้วยกัน 
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม 5 ส. 
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ 
พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก 
และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย 
ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น 
และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท 
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิต


ระยะเวลาหลักสูตร 1 วัน


หัวข้อการสัมมนา 
 5ส ปลุกพลังความเชื่อมั่น ความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน 
 แนวคิดเรื่อง 5 ส 
 วัถตุประสงค์และประโยชน์ 5 ส 
 5 ส กับการพัฒนาตัวเอง 
 ความหมาย และขั้นตอนการทำกิจกรรม 5 ส 
 การใช้หลัก PDCA มาใช้ในการทำ 5 ส 
 การกำหนดมาตรฐานและแบบประเมิน 5 ส 
 หลักในการกำหนดมาตรฐาน 5 ส 
 ตัวอย่างและแบบประเมิน 5 ส 
 การกำหนดแผนและแบ่งพื้นที่ ( พร้อมตัวอย่าง) 
 การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
 กิจกรรมเพื่อรณรงค์ 
 การทำ 5 ส ให้ประสบความสำเร็จ 
 5 ส ลดต้นทุนได้อย่างไร ( QCDSMEE) พร้อมตัวอย่างการทำ KAIZEN 
 การวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์พัฒนา 5 ส 
 กลยุทธ์การดำเนิน 5 ส ภาพรวม 
 Action Plan แผนการปฏิบัติงาน 5 ส 
 ขั้นตอนการดำเนินการของกลุ่มงาน 5 ส (หน่วยงานต่างๆ) 
 กลยุทธ์การชักจูง เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 การตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส 
 ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5 ส 
 5 ส หัวใจของการพัฒนา สภาพทำงาน 
 Work Shop 
 ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 1 
      ปัญหา A : มีวัสดุ สิ่งของไม่ใช้ในการทำงานมากมากยอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน 
      ปัญหา B : ไม่ได้มีการสะสาง ชั้นเก็บของให้ สะดวก 
      ปัญหา C : บางครั้ง มีงานดี งานเสีย ปนกันในกระบวนการทำงาน 
      ปัญหา D : ถึงแม้จะทำความสะอาด แต่สถานที่ทำงานไม่ค่อยสะอาดเท่าไร 
      ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา 2 
      ปัญหา A : บนโต๊ะทำงานของพนักงานมีของเสียล็อตที่แล้ว ตกค้างอยู่ 
      ปัญหา B : พนักงานสูบบุหรี่ในแวร์เฮ้าส์ ในห้องน้ำ 
      ปัญหา C : การควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 
      ปัญหา D : พนักงานเก็บสิ่งของที่ไม่ใช้ไว้บนโต๊ะทำงาน ทำให้มีที่ว่างเหลือน้อย 
      ปัญหา E : กะบะวางบนพื้นโดยตรง/ พนักงานเดินบนพาเลท 
 Work Shop 
      5 S Patrol สถานที่ผลิต พร้อมแนวทางปรับปรุง 
 Post – Test และ ปิดการสัมมนา

เหมาะกับ : สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส แล้ว มีคณะกรรมกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินการแล้ว แต่พบปัญหาบ้างจะทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นความสำคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางที่จะทำเป็น KAIZEN อย่างยั่งยืน
 วิทยากร :  คุณ วินัย ดวงใจ  

                  ประธาน 5 ส 3 ปีในโรงงานอุตสาหกรรม
                  วิทยากรความปลอดภัย กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมทุรปราการ 

หมายเหตุ 
ในการบรรยาย จะประกอบด้วย รูปภาพ คลิปวีดีโอ และแบบฟอร์ม มากมาย เสมือนได้ไปดูงานจากบริษัทอื่นที่ประสบ 
ความสำเร็จในกิจกรรม5ส. พร้อมกับมอบ ไฟล์อบรมและดีวีดีไว้ให้อบรมพนักงานต่อไป .. 
สุดค้มค่า เพราะสื่อวีดีโอ ผมซื้อมาเพื่อศึกษาและอบรมแก่พนักงาน มีมูลค่า กว่า ห้าพันกว่าบาท 
ผมพร้อมที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ จากการเป็น ประธาน 5 ส 3 ปี 
มาเผยแพร่ในครั้งนี้ เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทของท่าน 


สิ่งที่จะได้ 
1. คลิปวีดีโอ 5 ส ของสภาบันส่งเสริมการผลิตแห่งชาติ 
2. คลิปวีดีโอโปรแกรม 5 ส สำเร็จรูป พร้อมเอกสารแบบฟอร์มการทำ 5 ส 25 แบบฟอร์ม 
3. คลิปวีดีโอ บริษัทที่ทำ 5 ส 
4. ไฟล์อบรมการบรรยาย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับพนักงานต่อไป 
5. เอกสารบรรยาย แบบสมุดพก ขนาด พ็อกเก็ตบูก ง่ายต่อการอ่าน สะดวกในการพกพา