หลักสูตร JSA เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่่อความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น ” ศูนย์” ด้วยวิธี JSA
JSA : Job Safety Analysis เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย


อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยมือของคุณ
– การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นการคาดการณ์เกี่ยวกับ
– การบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย
– สร้าง… จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์กรใด?
ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !! 
– อุบัติเหตุต่างๆ…การเสียชีวิต…ทุพพลภาพ นั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงาน
และองค์กร แล้วยัง…บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น…ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ!!
– คุณรู้หรือไม่ว่า…มีอันตรายอะไร? ซ่อนเร้นอยู่ในการปฏิบัติงานบ้าง ?
– สร้างจิตสำนึก… ในด้านความปลอดภัยร่วมกันกับพนักงานภายในองค์กรได้อย่างไร?

หัวข้อการอมบรมสัมมนา
– หลักในการทำให้อุบัติเหตุเป็น ศูนย์ ZERO ACCIDENT 
– องค์กรทุกๆองค์กร คาดหวังอะไรจากการทำงานของพนักงาน 
– 5 W 1H 
– แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ …. 
– พูดให้คิดก่อน ดีกว่าบอกให้เขาทำ…. 
– การสร้างจิตสำนึกการระวังอันตราย อุบัติภัย ร่วมกัน ทำและคิดด้วยตัวเอง 

– ความแตกต่างและความหมายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
       – INCIDENT อุบัติการณ์ 
       –  ACCIDENT อุบัติเหตุ 
        – NEAR MISS เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ 
– ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ 
        – ความสูญเสียทางตรง 
        – ความสูญเสียทางออ้อม 

– วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) 


– ขั้นตอนและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร? 
– ” บันได 4 ขั้น ของการ JSA “ 
     – เลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ ( Select ) 
    – แบ่งงานที่จะวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอน 
    – ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน (Identify ) 
   – พัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ( Develop ) 


แนวทางค้นหาอันตราย อาจสังเกตุได้จากประเภทอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 11 ประเภท 


หลักการแก้ไขปัญหาขจัดหรือลดอันตราย 
   – การควบคุมที่แหล่งเกิดอันตราย ( Source) 
   – การควบคุมที่ผ่านทาง (Path ) 
   – การควบคุมที่ตัวบุคคล ( Receiver ) 


มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ( Safety Standard Operation Procedure : SSOP) 
การกำหนด SSOP ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ 
    • ก่อนปฏิบัติงาน  
    • ขณะปฏิบัติงาน  
   • หลังปฏิบัติงาน


Work Shop : กิจกรรมย่อย ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม 


ระยะเวลาในการอบรม 


อบรม 1 วัน เวลา 9.00น – 16.00 น

สื่อง่าย เข้าใจง่าย ทำได้จริง  พร้อมรับของรางวัลมากมากย  สร้างบรรยายในการอบรม สนุกสนานได้สาระแน่นอน
ทุกรอยยิ้ม คือ  กำลังใจของผม  ขอโอกาสสักครั้งครับ ….